افزایش حقوق باید اجرا شود!

بنا به گزارش های رسیده از پروژه های نفت و گاز و نیروگاهی، بسیاری از شرکت ها از اعمال افزایش حقوق مصوب وزارت کار خودداری کرده اند.

برادران کارگر پروژه ای!

١- طبق اعلام وزارت کار ٥٧ درصد افزایش حقوق برای کارگران ساده لحاظ شده و برای سایر سطوح ٣٨ درصد + ٥١٥ هزار تومان افزایش مقرر گردیده است. از آنجایی که کارگران پروژه ای در ردیف کارگران سایر سطوح یعنی بالاتر از حداقل بگیران هستند لذا می بایست ٤٠ درصد افزایش حقوق برای ٢٠ روزکار بر مبنای حقوق های اعلام شده کمپین در سال گذشته از سوی شرکت ها اعمال گردد.

٢- با توجه به شکایت های صورت گرفته از سوی مازیارگیلانی نژاد نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای، در وزارت کار در تهران و اداره کار بوشهر و بازرسی شرکت نفت در خصوص تخلف پیمانکاران و شرکت های زیر مجموعه نفت در خصوص رد شدن لیست بیمه کارگران متخصص به صورت کارگر ساده، اعلام می گردد چنانچه کارفرما لیست بیمه شما را به صورت کارگر ساده رد می کند، این تخلف را به ما گزارش کنید تا به اداره کار و شرکت نفت ارایه کنیم تا جلوی این حق خوری گرفته شود.

اگر کارفرمایان بخواهند به تخلفات خود ادامه داده و حقوق کارگران را رعایت نکنند در آینده ای نزدیک برخورد سختی را تجربه خواهند کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها ٢٧ فروردین ١٤٠١