زندان، پرونده سازی، بازدارنده نیست. حق مان را بدهید!

با سیل پیام های تهدید آمیز که از سوی پلیس سیاسی برای برگزار نشدن تجمع اعتراضی ٢١ فروردین ١٤٠١ به فعالان جنبش بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، کرج، قزوین ارسال شد و در پی آن با احضار فعالان تهرانی روبرو گشتیم، موج فزاینده فشار برای بازدارندگی اعتراضات آغاز شده است.

در سال گذشته با زندانی کردن برخی از اعضای کانون نویسندگان که در يك مورد به مرگ عامدانه آبتین بکتاش منجر شد این روند ادامه داشته و هم اکنون نیز علیرضا ثقفی عضو تازه دستگیر شده کانون نویسندگان که بیماری فشار خون دارد و جانش در خطر است، ادامه یافته است.

سالهاست اسماعیل عبدی به دلیل سازماندهی آموزگاران در زندان به سر می برد. به دنبال آن دیگر فعالان این عرصه از جمله رسول بداقی، فلاحی، بهشتی، خانم فرحزادی، رسول کارگر زیر فشار پرونده سازی های متعدد برای خاموش کردن اعتراضات آموزگاران قرار دارند.

منوچهر سراج عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران با حکم ٣ سال زندان در راه دادگاه تجدید نظر، عالیه اقدام دوست همکار سندیکای یمان در عرصه پروژه ای نفت و گاز در زندان، اسماعیل گرامی به دلیل شرکت در اعتراضات بازنشستگان در حال گذراندن حبس ظالمانه، تهدیدهای مستمر علیه اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و سندیکای کارگران شرکت واحد و به تازگی برخورد خشن با کارگران فولاد و بازنشستگان مخابرات در تهران، تلاشی است برای سرپوش گذاشتن بر سیاست نئولیبرالیستی و خصوصی سازی ویران کننده، گرانی و تورم روز افزون و تهی شدن سفره زحمتکشان.

اینها بخش کوچکی از فشاری است که حاکمیت برای پاسخ ندادن به نیازهای انباشته شده مردم در طی چهل و سه سال بدان دست زده است.

ما ضمن حمایت از اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی، شورای صنفی فرهنگیان و کارگران فولاد همبستگی خود را با این زحمتکشان اعلام داشته و از بذل هر گونه کمکی به این عزیزان دریغ نخواهیم ورزید. امید که اتحاد زحمتکشان هرچه گسترده تر شود تا راهگشای حل مشکلات سرزمین عزیزمان ایران گردد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین ٢٩ فروردین ١٤٠١