افزایش دستمزد قانونی باید اجرا شود!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اعلامیه ٢٧ فروردین سندیکای فلزکارمکانیک در مورد افزایش حقوق ٤٠ درصدی و همچنین بخشنامه ٢٨٠٣ سیدمحمدعلی موسوی مدیر کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای افزایش حقوق کارگران که به همه شرکت ها ارسال شده است، متاسفانه برخی از شرکت ها از افزایش دستمزدهای کارگرانشان خودداری می کنند.

شرکت فلات قاره از کارگران تعهد گرفته است که تا خرداد افزایشی صورت نخواهد گرفت و حق اعتراض هم ندارند وگرنه برخورد قانونی خواهد شد. همچنین به کارگران گفته شده است که تضمین نمی کنیم که ٥٧ درصد افزایش صورت بگیرد و افزایش به احتمال زیاد ١٠ درصد خواهد بود برای ٢٢ روز کار و ٨ روز مرخصی.

با آنکه قیمت محصولات خوراکی از سال گذشته تا کنون بیش از ٢ برابر افزایش داشته است می بایست افزایش حقوق ها بطور قانونی اجرایی گردد. خودداری کردن از افزایش حقوق ها عواقب ناخوشایندی را در بر خواهد داشت.