شخصیت کارگری را حفظ کنید!

بارها به کارگران آموزش داده شده که حفظ حرمت کارگری حتا از افزایش دستمزد و سایر مطالبات کارگری بالاتر است و باید شخصیت کارگریمان را حفظ کنیم تا در مواجه با کارفرما آنان را وادار کنیم به ما احترام بگذارند. تا زمانی که کارگر برای خودش ارزش قائل نباشد در مبارزات کارگری کمتر پیروز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در شرکت اکسیر صنعت فاز ۱۴ آنچنان که در عکسها مشاهده می کنید یخی که باید مورد استفاده کارگر باشد را روی زمین ریخته آنهم در مقابل توالت های پروژه. در عکس دیگر جلوی آبخوری هم پر از لجن است که منبع بیماری و مگس و پشه خواهد بود. دوستان کارگر، آیا می بایست با هر خفتی کار کرد؟؟؟ یعنی کارگر و سرپرستانش نمی دانند که با این وضع بیمار خواهند شد؟؟؟

روی سخن ما با کارگران است که باید احترام خود را نگه دارند و به این وضعیت تن نداده و برای خود شرایط انسانی را مطالبه کنند