١١ اردیبهشت ١٤٠١ روز کارگر خجسته بادا

سال ١٤٠١ را در هنگامه ای آغاز نموده ایم که یورش به سفره های کارگران بیداد می کند و مانند همیشه گرانی های بدون مرز راه ها را به پیش روی ما بسته اند.

رسانه های فرمانروایی در نیمه دوم سال پیشین، کارشناسان خود را به تلویزیون می آوردند تا در اندیشه مردم چنین بنمایانند که از بین بردن ارز ترجیحی به سود مردم است و فرمانروایان از سر دلسوزی به دنبال راهی برای پیکار با دزدی و فساد می باشند و از بین بردن ارز ترجیحی برای مردم گل و بلبل خواهد بود.

فرمانروایان ما هر روز به دنبال راهی تازه برای سرکیسه کردن و گول زدن مردم می باشند تا به هرگونه ای که می خواهند فشار بی اندازه را بر مردم روا بدارند. بنا بر گفته خودشان در رسانه های میهنی چنین گفتند که:« پایه دستمزد کارگران ٥٧ درصد افزایش خواهد داشت» و از سویی دیگر بدون هیچگونه خِرَدنگری گرانی های بدون مرز را بر مردم و فرودستان تحمیل کرده و ناداری و تنگدستی را همچنان گسترش می دهند. شوربختانه آنها به گفته های خودشان هم پایبند نیستند و در پروژه های کارگری هنوز کارفرمایان به سوی افزایش دستمزدهای کارگران هیچ گامی به جلو ننهاده اند و از پاسخ دادن به واخواهی ها یا اعتراضات کارگران برای افزایش دستمزدها سر باز می زنند.

فرمانروایان و کارفرمایان تا چه هنگامه ای می خواهند در ساز خودخواهی و خودکامگی هایشان بنوازند و هرگونه که دلشان بخواهد فشار را بر کارگران و فرودستان سرزمینمان روا بدارند و آنها را به سوی خواری زدگی و بردگی های بی اندازه ببرند؟ تا کِی می خواهند روبروی مردم و کارگران بایستند و هرگونه که دلشان بخواهد از آنها بهره کشی نمایند؟ آنها با این کارهایشان نان را آشکارا از سر سفره های مردم می برند و نمی گذارند که فرودستان به خودآگاهی و خودباوری برسند. تنها تخم کین و نفرت را در درون های پاک آنها خواهند کاشت و آتش خشم و خودخوری را در نهاد درون آنها بیدار می نمایند که گدازه های فروزان آن خرمنی از آتش و نابودی را برایشان فراهم خواهد آورد. و پدید آورنده نابودی ها، شما فرمانروایان هستید که بجای ارج گذاشتن به نیازهای مردم و فرودستان، درست روبروی آنها ایستاده اید و زندگانی نیک و شادمان را برای آنها زهر نموده اید.

در پایان بایستی بگویم که ما کارگران از فرزند داشتن بیزاریم؛ چرا که می ترسیم بازهم فرزندان کارگرمان همچنان به بهره کشی گمارده شوند.

در روز کارگر در سندیکاها گرد آمده و متحد تر شویم و به این نابخردی ها نقطه پایان بگذاریم.