نان، همبستگی، پیروزی!

با یورش به تجمع آرام اعلام شده توسط شورای هماهنگی فرهنگیان ایران در روز اول اردیبهشت و دستگیری بیش از ٨٠ نفر در تهران و شهرستان ها، مطالبه گری زحمتکشان وارد مرحله جدیدی گشته است. مرحله ای که از آغاز امسال با پیامک های تهدیدآمیز و احضار کنشگران بازنشسته تامین اجتماعی شروع گردیده است و امروز با احکام زندان برای برخی از کنشگران فرهنگی روبرو هستیم.

پیام حاکمیت به مطالبه گری کنشگران، تهدید، پرونده سازی و زندان است و پیام مطالبه گران به آنان خواست حق قانونی است و از آن گذشت نخواهند کرد.

ما ضمن محکوم کردن سیاست بیخردانه «بگیر و ببند» و آزادی هرچه سریعتر آموزگاران و خاتمه دادن به پرونده سازی ها، حمایت بی دریغ و همه جانبه خود را از خواهران و برادران فرهنگی و همبستگی با شورای صنفی معلمان اعلام کرده از هیچ کوششی برای حمایت از آنان مضایقه نخواهیم کرد.

آنچه می کارید خشم است و پاسخ آن مبارزه ای بی امان!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای کارگران بافنده سوزنی

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین

٣ اردیبهشت ١٤٠١