اعتصاب برای نان!

ه گزارش خبرنگاران پیام سندیکا از پروژه های جنوب با افزایش نیافتن دستمزدها، کارگران تصمیم به اعتصاب گرفتند. با اعلام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در ٢٧ فروردین مبنی بر افزایش حقوق ها بر طبق درصد افزایش یافته وزارت کار، کارگران گفتگوها را با پیمانکاران و شرکت های بالادستی آغاز کردند و در نهایت به آنان مهلت دادند تا هرچه زودتر این افزایش را اعمال کنند. متاسفانه پیمانکاران و شرکت های بالادستی با دادن وعده های توخالی تلاش داشتند کارگران را سر به دوانند. ما در ٢٧ فروردین اعلام کرده بودیم:« اگر کارفرمایان بخواهند به تخلفات خود ادامه داده و حقوق کارگران را رعایت نکنند در آینده ای نزدیک برخورد سختی را تجربه خواهند کرد»

دیروز در پتروشیمی بوشهر پیمانکاری فرجود و در شرکت سازه پاد پیمانکاری های شریفی و کیان پور و پتروکیان کارگران پتروشیمی مروارید و پتروشیمی هنگام، پترو پالایش کنگان، اعتصاب را آغاز کردند. امروز ٥ اردیبهشت کارگران بر طبق روال همیشگی کمپین های گذشته، راهی خانه شدند. کارگران پروژه ای پتروشیمی بوشهر، کارگران پروژه ای فاز ١٣ و کارگران پروژه‌ای ساخت مخازن سبز عسلویه به خانه بازگشتند.

همچنین ٢٠٠ کارگر پروژه ای نیروگاه اسلام آباد غرب که اکثرن کمکی هستند نیز از صبح امروز سرکار نرفته به خوابگاهها بازگشتند تا تعیین تکلیف حقوقشان.

برادران کارگر،

همانگونه که در سالهای گذشته تجربه کردیم بازگشت به خانه بهترین شیوه اعتراض با کمترین هزینه است لذا از عصبانی شدن بپرهیزید و با انتخاب نمایندگانی منتظر پاسخ شرکت هایتان باشید. بدون شما هیچ پیچی بسته نخواهد شد، هیچ داربستی برپا نمی گردد و هیچ لوله ای به آخر خط نخواهد رسید. کارفرمایان باید بدانند نمی توانند نان را از سفرهای ما بربایند و خانواده ما را گرسنگی بدهند.

پیروزیم اگر متحد باشیم.