هشدار به اعتصاب شکنان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در پتروشیمی بوشهر، با شروع اعتصاب کارگران پروژه ای هیچکدام از مسوولین حاضر نشدند در این گرمای شدید با کارگران صحبت کند. پیمانکار موسوی چند تن از اقوامش را بنام های جلال و کمال موسوی که در ضایع کردن حق کارگران سنگ تمام گذاشته اند ماموریت داد تا با فیلم گرفتن از کارگران اعتصابی بعدن آن را به کارفرما نشان داده و باعث اخراج کارگران اعتصابی شوند. حتا آنها اکثر اقوام خود را به خوابگاه بردند تا اعتصاب شکسته شود. بعد از این کار احمقانه خبر آوردند که:« اگه میخایین ٢٠/ ١٠ بشین باید جمعه هارو کار کنین و هر روز ٥ صبح تا ٦ عصر کار کنید»

این افراد که متاسفانه جوشکار هم هستند هشدار می دهیم دست از این کارها برداشته و اگر خود به کمپین پشت کرده اند، مانع دیگر کارگران نشوند.