اعتصاب برای نان! (٥)

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران پروژه ای شاغل در کارگاه رمیله عراق، شرکت نصب نیرو اعتصاب کردند. در این کارگاه۴۰ روز کار و ۱۲ روز استراحت برقرار است. با توجه به شرایط سخت کار در وضعیت بد آب و هوایی که دائم گرد و خاک است کارگران نمی توانند حتا بیرون از خوابگاه و شرکت بروند. غذا و خوابگاه افتضاح است. اینجا اعلام شد فقط ٢٠ درصد افزایش حقوق به کارگران تعلق خواهد گرفت. مدیران نصب نیرو کارگران را تهدید کرده اند اگر کسی به اعتصاب ادامه بدهد، در ایران بلک لیست خواهد شد.

ضمن آرزوی موفقیت برای این کارگران، بارها در گزارشات خود از وضعیت بد کار چه در عراق و چه در ترکیه و یا جاهای دیگر به کارگران هشدار داده ایم.