نامه درخواست مجمع عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از وزارت کار

در تاریخ 1394/4/11 تصمیم گرفته شد نامه ای به وزارت کار از سوی برگزار کنندگان مجمع عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به وزارت کار نوشته و به این وزارت خانه جهت تعیین محلی در داخل وزارت خانه براى تشكيل مجمع عمومى سنديكا داده شود.نامه زیر در تاریخ 14 تیر نوشته و 17 تیر در دبیرخانه این وزارت خانه ثبت شد. در تاریخ 1394/4/24 نامه ای با شماره74135 از طرف دلاورنظری مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی به رفیق مان گیلانی نژاد نوشته و در تاریخ 1394/5/5 به ایشان توسط نامه رسان تسلیم شد.

namebevezarat