اعتصاب در شرکت پیمانکاری ناورود!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز 5 خرداد کارگران پروژه ای شرکت پیمانکاری ناورود در پتروپالایش کنگان به دلیل عدم افزایش 38 درصدی مصوب دولت و مدیرمنطقه ویژه و عدم رعایت قوانین 20/10 و وضعیت افتضاح غذا و خوابگاههای بی کیفیت و غیربهداشتی دست به اعتصاب زدند. این شرکت به کارگران اعلام کرده زیر بار قوانین کمپین نرفته و 24 روز کار و 6 روز مرخصی را اعمال خواهد کرد که با اعتراض سخت کارگران روبرو شده است.