اعتصاب پاسخ عقب ماندگی حقوق!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در شرکت جهان پارس پیمانکاری کیانپور سایت 1 پتروشیمی بوشهر کارگران هنوز حقوق اسفندماه خود را نگرفته اند و کارگران دست به اعتصاب زده اند. با اینکه دو هفته پیش این پیمانکار پول صورت وضعیت خود را دریافت داشته اما به کارگران دستمزدهای معوقه را پرداخت نمی کند.
این پیمانکار قول داده بود 20 اردیبهشت حقوق اسفندماه را به کارگران بپردازد. اعتصاب آنگاه شروع شد که کارفرما زیر قول خود زد و اعلام نمود شرایط کمپین 20/10 را که قبلن پذیرفته بود را لغو می کند. یعنی 38 درصد افزایش حقوق و 20 روز کار 10 روز مرخصی را اعمال نخواهد کرد.

طبق توافق 10 اردیبهشت و صورتجلسه آن که مدیر منطقه ویژه و مازیار گیلانی نژاد نماینده کارگران پروژه ای و پیمانکار سازه پاد امضا کردند باید 38 درصد افزایش حقوق و 10 روز مرخصی اجرایی شود