خبرهایی از معدن آهن سیرجان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در معدن آهن سیرجان معدن3 قسمت گلفا 60 نفر از کارگران دستمزدهایشان پرداخت نشده است. شرکت ngs کار را از ماشین سازی گرفته و مسولینش، مهندس نعیم اسحاقی صاحب شرکت، مهندس پورقاسمیان مدیر شرکت، مهندس ایمانی و مهندس ثوارکوب روسای کارگاه می باشند. کارگرانی که برای این شرکت کار کرده اند از قبل عید سرگردان برای تسویه حقوق هستند. شرکت می گوید حقوق را با کسی به نام عبداله حیدری که دوست صاحب شرکت است، تسویه کرده و کارگران باید به ایشان مراجعه کنند. کارگران با مراجعه به حیدری پاسخ می شنوند که:« من پولی بابت شما نگرفته ام و شرکت پول شما را نگه داشته است و دروغ می گوید.»
بعد از سماجت کارگران و معلوم شدن دروغگویی های شرکت، با اطلاع به اینکه این کارگران به مازیارگیلانی نژاد نماینده کارگران پروژه ای مراجعه کرده اند با کارگران تماس گرفته اعلام نموده اند:«تا فردا پول میزنیم حسابتون. ولی طبق لیست بیمه میزنیم یعنی طبق اداره کار» یعنی حقوق کارگر ساده و اضافه کاری هم بی اضافه کاری. مهندس پور قاسمیان به کارگران معترض می گوید:« همینه که هست هر کاریم میتونی برو انجام بده»

با این حال شرکت دوباره در حال نیرو گرفتن است با حقوق سال گذشته است. تا باز هم کارگران را کار زده و بعد هم حقوق کارگر ساده را بعد از چندماه تسویه کنند.
دوستان کارگر این شرکت از طرف سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران که طراح کمپین است تحریم کارگری شده و کارگران از استخدام شدن برای چنین شرکتی خودداری کنند.