*در «تک ماکارون» چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه تک ماکارون واقع در جاده کرج قزوین با دارا بودن ٥٠٠ کارگر در تولید ماکارونی حرف اول را در کشورمان می زند. تولید هر خط این شرکت ساعتی ٣ تن ماکارونی است. کارگران در ٣ شیفت کار می کنند. قراردادهای سرپرستان و سرشیفت ها ٦ ماهه و دیگر کارگران ٣ ماهه و یک ماهه است.
از ابتدای امسال مدیر کارخانه آقای مهرداد نوری به همه کارگران اعلام کرده است که می بایست یک سفته ٥٠ میلیونی سفید امضا برای تمدید قراردادشان به کارگزینی ارایه دهند وگرنه از تمدید قراردادهایشان خودداری خواهد شد.
پرسش کارگران این است چرا بازرسان اداره کار هشتگرد به این تخلف ورود نمی کنند؟ آیا به تازگی قانون کار عوض شده است یا مدیر کارخانه قصد دارد ضد قانون کار عمل کند؟