هشدار به قانون شکنان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت اکسیر صنعت واقع در نیروگاه غرب کارون، جفیر اهواز با پیمانکاری آقای باقراسکندری، هنوز با شرایط ٣٠ روز کار میکند و جهت شغل عایقکاری ١٢ تومان، ورقکار ١٤ تومان و کمکی ٩ تومان برای ٣٠ روز کاری!!!! پرداخت می کند. این پیمانکار علاوه بر اینکه شرایط کمپین ٢٠ /١٠ را رعایت ننموده، همچنین در خصوص افزايش حقوق ٣٨ درصدی که وزارت کار اعلام نموده را نادیده گرفته و با شرایط من درآوردی، نیروها را مانند برده بکار گرفته است.
به ایشان اخطار می کنیم هرچه سریعتر شرایط قانون کار را اعمال وحق و حقوق کارگران را، آنچه وزارت در نظر گرفته اعمال نماید، در غیر اینصورت ایشان را به مسوولین شرکت نفت معرفی خواهیم کرد.

اعضای پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در خوزستان