*سختی کار و طبقه بندی مشاغل در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، موضوع تعلق سختی کار به کارگران ایران خودرویی که برای پیمانکاران کار می کنند و موضوع طبقه بندی مشاغل از مهمترین مشکلات کارگران این کارخانه است.
متاسفانه در سال جدید به جز پیمانکاری نیما ســرویس سایر شرکت ها هنوز سختی کار کارگرانشان هنوز اعلام نشده است از جمله پارس پاکان، یاوران، خدمات همکار، بهارروب تهران . با آنکه این کارگران در خطوط تولیدی کار می کنند اما همچنان سرگردان مانده اند تا کی این مشکل شان حل شود.
این در حالی است بعد از طبقه بندی مشاغل در سال ٧٥ و بازنگری آن در سال ٩٤ و قول اینکه این طبقه بندی بعد از ٢٦ سال دوباره انجام خواهد شد مدیریت هنوز برای این موضوع کاری صورت نداده است و با مراجعه به مدیران منابع انسانی فقط این پاسخ شنیده می شود:«طرح طبقه بندی مشاغل بسته به شرایط سازمان و در صورت رسیدن اکثر کارکنان به سقف گروه و یا ایجاد زیادی مشــاغل جدید انجام خواهد شد که در حال حاضر این شرایط به وجود نیامده است» یعنی هیچ. با توجه به اینکه شرکت قول طبقه بندی مشاغل را در اعتصاب آبان به کارگران قول داده بود اما با این اظهارت یعنی طبقه بندی بی طبقه بندی.