گزارشی از فعالیت های کمپین ٢٠/١٠

با درود به دوستان پروژه ای، برای دستیابی به حقوق کارگران پروژه ای از سال گذشته دیدارهایی با بازرسی شرکت نفت، بازرسی وزارت کار، شرکت مهندسی توسعه نفت(متن) و مدیریت آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت انجام شد. در همین راستا دیدار و گفتگو با مدیر منطقه ویژه در ١٠ اردیبهشت مهندس محمدعلی موسوی و مهندس حاجیان بازرس منطقه ویژه و امضای صورتجلسه ای به دست خط مهندس موسوی منجر شد که همه شرکت ها را موظف به افزایش حقوق ٣٨ درصد + ٥١٥ هزار تومانی کارگرانشان و ارسال بیمه واقعی کارگران به سازمان تامین اجتماعی و پیگیری موضوع سخت و زیان آور بودن شغل های موجود در منطقه ویژه و همچنین رعایت مسایل بهداشتی و رفاهی طبق قانون کار صورت گرفت. با توجه به مذاکرات انجام شده با این وزارت خانه ها و مدیریت منطقه ویژه نام شرکت های متخلف از قوانین کار در خرداد ماه به آنان به شرح زیر اعلام شد:
١-پیمانکاران خط لوله گوره به جاسک
٢- پیمانکاران تلمبه خانه شماره ٥ بندرعباس
٣- شرکت آدیش صنعت به پیمانکاری کرمی
٤- شرکت نفت ستاره به پیمانکاری رمضان کرمی و جاسم فرامرزی
٥- پتروپالایش کنگان شرکت فولاد کوشان به مدیریت قیصری
٦- شرکت پارس قدرت به مدیریت نادری در سایت٢.
٧- پتروپالایش شرکت کیان سازه بنوار سایت١.
٨- پتروپالایش مهستان شرکت ناورود سایت ٢ به مدیریت مهندس صدرزاده
٩- شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر سایت ١ پیمانکاران فرجود و شرکت جهانپارس
١٠- پتروشیمی دالاهو به پیمانکاری سلیمانی و فیروزشیرانی
١١- شرکت آتی سازان پرشیا به مدیریت شهبازی
١٢- شرکت مبین صنعت به پیمانکاری مبینی
١٣- شرکت مخازن سبز به پیمانکاری شرکت صدرا
١٤- شرکت پارس هخامنش پیمانکاری احسان عباسی
این شرکت ها تخلفاتی در زمینه عقب انداختن حقوق کارگران، افزایش ندادن حقوق ها طبق بخشنامه وزارت کار و مدیریت منطقه ویژه به شماره ٢٨٠٣ به تاریخ ١٧ فروردین ١٤٠١، مغایرت لیست بیمه ارسالی با عنوان شغلی و دریافتی کارگر، ندادن یک نسخه قرارداد به کارگران، گرفتن تعهدنامه های غیرقانونی، ندادن عیدی و سنوات کارگران، را انجام داده اند.
مازیار گیلانی نژاد نماینده شما پیگیر این تخلفات است تا دست پیمانکاران متخلف را از پروژه ها کوتاه کنیم آنچنان که پیمانکار صالحی از شرکت پایندان را در خط لوله گوره به جاسک و تلمبه خانه ٥ بندرعباس از پروژه های نفت و گاز بیرون کردیم.
با اتحاد شما و همکاری با سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران خواهیم توانست حق قانونی خود را از جمله ١٤ روز کار ١٤ روز مرخصی و افزایش حقوق متناسب با تورم و حذف پیمانکاران از پروژه های نفت و گاز، اجرایی شدن قانون سخت و زیان آور، ارسال لیست واقعی بیمه، وضعیت درست رفاهی طبق مقررات شرکت نفت نه خوابگاههای بیغوله مانند و غذاهای افتضاح و مهمتر از همه اجرای ٨ ساعت کار در پروژه ها را رقم بزنیم.
با ما در ارتباط باشید و تخلفات پیمانکاران را با اسناد به ما گزارش کنید.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
٩ خرداد ١٤٠١