گزارش های خبرنگارپیام سندیکا

گزارش از کارگاه های ساختمانی
1-در روز چهارشنبه 31 تیر در پروژه ساخت پل حصار کرج به علت رعایت نکردن ایمنی توسط کارفرما در محل کار یک قالب آهنی از عرشه به ارتفاع 10 متری به روی کارگری به نام علیرضا افتاد و باعث مجروحیت سخت این کارگر شد. کارگر مصدوم را با ماشین همکارانش به یکی از بیمارستان های کرج برده و بستری کردند. علیرضا وضعیت خوبی ندارد.
2- در روز پنج شنبه 1 مرداد در پروژه بانک سپه کوهک چیتگر به علت رعایت نکردن اصول ایمنی توسط کارفرما و نبود کمربند ایمنی و استخدام نکردن مسوول ایمنی ، منصور از اسکلتی که روی آن کار می کرد، از ارتفاع به روی زمین سقوط کرده و قبل از رسیدن به بیمارستان کشته شد. منصور از شهرستان دورود برای کار به این پروژه آمده بود. منصور دارای یک زن و یک فرزند دختر 6 ساله است. منصور فدای سود جویی کارفرما گردیده است.

1/5/1394