اعتراض به ربوده شدن«نان»!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، سومین روز اعتراضات بازنشستگان به مصوبه غیرقانونی هیات دولت در خصوص افزایش ١٠ درصدی بازنشستگانی که بیش از حداقل مستمری دارند، همچنان ادامه دارد. امروز ١٨ خرداد در شهرهای اهواز، کرمانشاه، یزد، اراک، کرج، قزوین، کرمان، تهران، شوش و تبریز تجمع و راهپیمایی اعتراضی صورت گرفت. در اهواز باز هم بازنشستگان در شهر راهپیمایی کردند.

در قزوین بازنشستگان از شب قبل با تماس تلفنی پلیس سیاسی روبرو شدند که آنان را از رفتن به تجمع برحذر داشته و اعلام کردند پیگیر خواسته هایتان هستیم. بازنشستگان قزوینی که به مقابل استانداری رفته بودند با فشار پلیس به پارک هشت بهشت رفته و شعار می دادند. بازنشستگانی با ویلچر، عصا در صف اول تظاهر کنندگان بودند. با هجوم پلیس بخشی از بازنشستگان را سوار ون و مینی بوس کردند پس از ساعاتی آزاد کردند. در همان زمان هم خانه کارگر و کانون بازنشستگان در شهر صنعتی تجمعی را سازمان داده بودند که زیاد مورد توجه بازنشستگان قرار نگرفت. اسدی رییس کانون بازنشستگان قزوین یکی از افرادی است که همراه با علی اصغر بیات سالهاست بازنشستگان را با تصمیمات بیخردانه بیچاره کرده اند و وضعیت امروز بازنشستگان دست پخت این آقایان است.

در تهران، خانه کارگر تجمعی را اعلام کرده بود که بازنشستگان مستقل هم در آن شرکت کرده و شعارهای خود را از جمله «تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم» را مرتب با قطع کردن سخنان حسن صادقی نارضایتی خود را از عملکرد کانون بازنشستگان و و خود ایشان اعلام می کردند. پس از پایان تجمع عده ای از بازنشستگان جهت راهپیمایی به سوی وزارت کار به راه افتادند که در اول خیابان دانشگاه با گارد ویژه روبرو شده و عده ای از زنان و مردان بازنشسته دستگیر و به پلیس امنیت میدان حُر برده پس از اخذ تلفن های همراهشان آنان را به دادسرای اوین گسیل داشتند. تا لحظه ویرایش خبر بیشتر افراد آزاد شده و به خانه برگشته اند.

بازنشستگان اعلام کردند تا حصول به نتیجه و لغو مصوبه غیرقانونی هیات دولت به اعتراضات ادامه خواهند داد. متاسفانه به دلیل کندی اینترنت خبرهای بسیاری از شهر ها قابل دریافت نیست.