گزارش های خبرنگار پیام سندیکا – گزارش از ایران خودرو

باافزایش 600 هزارتومان دریافتی کارگران و رضایت مندی نسبی ایجاد شده ازاین دریافتی ، متاسفانه سودجویی کارفرما از کارگران بیشتر شده است. سه سال است که ایران خودرو از استخدام کارگر چه روزمزد، چه پیمانی و قراردادی خوداری کرده  و به جای کارگرانی که بازنشسته شدند و یا بعضی از کارگرانی که شرکت از کارشان رضایت نداشت و قراردادشان تمام شده بود، کارگر نگرفته است.در این سه سال با کاهش حداقل 10 درصد نیروی کار، کارگران مجبورند به جای آین تعداد هم کارکنند.از اوایل دیماه سال گذشته تولید افزایش یافت و امروز تولیدات کارخانه به حد نصاب سه سال گذشته رسیده است. طی ماه رمضان بسیاری از کارگرانی که روزه دار بودند به خاطر شدت کار از حال رفته و به درمانگاه ایران خودرو منتقل شدند. 600 هزار تومان حقوق افزایش یافته حقوق کارگرانی است که از شرکت رفته اند در حقیقت ما حقوق این کارگران را گرفته و بجایشان کار می کنیم. یعنی کارخانه با این حقه از هزینه هایش کم کرده و در عوض همان کار را از کارگران می گیرد.
8/5/1394