آخرین خبر از اعتصاب در استیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، سومین روز اعتصاب بیش از ٢٥٠ کارگر و پرسنل دفتری شرکت استیم در پتروشیمی اسلام آباد غرب در ٢٤ خرداد امروز رنگی دیگر گرفت. با دست از کار کشیدن کارگران طی دو روز گذشته دیروز حقوق معوقه فروردین ماه شرکت استیم با ٢٠ الی ٢٧ درصد افزایش پرداخت گردید که همچنان قابل قبول نیست و می بایست ٣٨ درصد اضافه حقوق ها لحاظ شوند.
اعتصاب بخاطر مشخص شدن وضعیت مرخصی ٢٠/١٠ و همچنین افزایش حقوق طبق مصوبه اداره کار در روز سوم ادامه داشت تا اینکه بعد از صحبت سرپرست کارگاه و پرسنل شرکت ،مقرر گردید تا روز شنبه جهت تعیین تکلیف شرایط کارگران طبق روال قبل به سرکار بازگشته و بنا به گفته سرپرستان و مدیران اگر شرایط حل فصل نشد تا زمان تصویب مقررات ٢٠/١٠ وضعیت اعتصاب ادامه پیدا کند.
طبق گفته مهندس افشار سرپرست کارگاه و طبق اسناد ارائه شده تاکنون ۷ نامه به مدیریت دفتر تهران ارسال گشته که متاسفانه جوابی دریافت نشده است.
کارگران به احترام شخصیت و قول مهندس افشار امروز به سرکار بازگشتند تا روز شنبه.
شرکت استیم اجرای قوانین ٢٠ /١٠ را در پتروشیمی بوشهر بعد از دیدار نماینده کارگران پروژه ای آقای مازیار گیلانی نژاد با مدیر منطقه ویژه در ١٠ اردیبهشت مجبور به اجرا گردید. اما این کار را در پتروشیمی اسلام آباد غرب نمی کند.
ما ضمن آرزوی موفقیت برای این همکاران خود از هیچ کوششی برای موفقیت آنان دریغ نخواهیم کرد.
کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران