پیمانکاران دغلکار را بشناسیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت سپیددانه زیر نظر ماشین سازی در گل گهر سیرجان به سرپرست کارگاهی علی امینی با دروغگویی کارگران را به سرکار کشیده و آنان را استثمار می کند. اول می گوید حقوق ۱۸ میلیون تومان و 20/10برای فیتر وقتی مشغول به کار شدند بعد از ۱۰ روز می گویند حقوق شما 10 میلیون و 22/8 است. و به این ترتیب بصورت مجانی از کارگران کار می کشند.
همچنین در پتروشیمی کیمیا شرکت آبادراهان پیمانکار محمدی بعد از آنکه نیرو سرکار برده به شرکت نامه زده است که کارگران قبول کرده اند بعد از 20 روز پس از دریافت صورت وضعیت حقوقشان پرداخت شود و هم اینکه کسانی که کمتر از یک ماه کار کرده اند هزینه کفش و لباس از آنان کسر خواهد شد. در حال حاضر 30 کارگر این پیماکار دغلکار بدون گرفتن پول سرگردان هستند.
توصیه ما به کارگران این است که تا زمانی که پول خود را از چنین پیمانکارانی نگرفته اند از کارگاه بیرون نیامده و بازرسی منطقه ویژه آقای مهندس حاجیان را در جریان بگذارند.
در ضمن خیلی واضح هست جوشکار وقتی تست داد باید قراردادش رو ببندد و فیتر هم نهایت ۲روز بعد از کار کردن. این ترفند پیمانکاران است که قرارداد نبسته تا حسابی از نیرو کار بکشند آخرش هم می گویند:« این حقوقته میخوای بخوای نمیخوای هم خداحافظ»
دوستان دیگر بعد از این همه آموزشی که از سوی سندیکا داده می شود نباید گول چنین فریبکاری هایی را بخورند.
این دو پیمانکار تا اطلاع بعدی تحریم نیرو هستند و کسی برایشان کار نکند.