یکشنبه های اعتراض به نان ربوده شده!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٩ خرداد تجمعات اعتراضی در شهرهای اهواز، کرمانشاه، شوشتر، رشت، شوش، اراک، ساری، زنجان، درود، قزوین و تهران برگزار شد. در اهواز بازهم راهپیمایی بین استانداری و فرمانداری طبق معمول برقرار بود. در رشت بازنشستگان با قوت تجمع برگزار کردند. در قزوین تعداد پلیس از معترضین به قدری زیادتر است که امکان هیچگونه گرهمایی را نمی دهند.
در تهران امروز بیش از ٥٠ بازنشسته به محل کانون رفته و خواستار پاسخگویی مسوولین کانون شدند. در نهایت دهقان کیا پایین آمده و در مورد مذاکرات انجام شده در مجلس با روسای کمیسیون تلفیق و اقتصاد و ٨ اقتصاددان حضور یافته در جلسه و قانع کردن آنها که حرکت دولت غیرقانونی است صحبت کردند. دهقان کیا گفت:« فردا دوشنبه نتیجه مذاکرات به رییس مجلس داده می شود تا ایشان هم برای دولت بفرستند» همچنین گفتند که حتا ٥٧ درصد افزایش حقوق ها هم در مورد حداقل بگیرها درست انجام نشده و افزایش ها در حدود ٤٦ درصد به حساب حداقل بگیرها ریخته شده است.

موضوعی که عیان است فرسایشی شدن موضوع افزایش حقوق هاست و با این وسیله می خواهند بازنشستگان را دلسرد کرده خانه نشین کنند.
بازنشستگان می گویند تا رسیدن به نتیجه تجمعات ادامه خواهد یافت.