برای شرکت های خلافکار کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت پارس قدرت افزایش حقوق اعلام شده توسط وزارت کار و مدیر منطقه ویژه را اعمال نکرده است. کارگران کمکی زیر ٨ میلیون حقوق می گیرند. افزایش حقوق ٥٠٠ هزار تومانی برای کمکی ها از خرداد می خواهد پرداخت کند. کارگری هم که اعتراض کند اخراج می کند. این شرکت خلافکار در سایت یک بوشهر، پارس پنل، آرین متانول، پتروشیمی کنگان در حال کار است. برایش کار نکنیم.
دوستان پرونده این شرکت خلافکار در شرکت نفت در حال بررسی است.

در ضمن مطلع شدیم شرکت آتی سازان پرشیا که ضلع شرقی فاز ۱۹ کار میکنند و به دلیل تخلفاتش تحریم نیرو شده برای استخدام جوشکار آگهی کار داده است:« . به تعدادی جوشکار ۳جی و۴جی و۴نفر کمکی جهت کار در بندر کنگان ( ۲۰روز کار ۱۰) روز مرخصی کسی بود زنگ بزنه» لطفن دوستان جوشکار برای این شرکت کار نکنند چون طبق کمپین ٢٠/١٠ رفتار نمی کند.