سندیکای کارگران فلزکار مکانیک:آموزگاران دربند را آزاد کنید!

شش روز از اتمام حبس رسول بداقی، آموزگار تلاشگر کانون صنفی معلمان ایران می گذرد و او همچنان بدون هیچ دلیلی در بازداشت به سر می برد جز او ۴ تن دیگر از کوشندگان و سازمان گران آموزگاران در زندان هستند. حذف این آموزگاران از جامعه آموزشی به سود چه کسانی است؟ ما به همراه کانون صنفی معلمان ایران دربند نگاه داشتن این کوشندگان را به زیان جامعه ودانش آموزان و منافع ملی می دانیم. این کوشندگان جز حق خود از ثروت ملی این کشور و بهبودی وضعیت آموزگاران و سمت گیری آموزش این کشور به سود استقلال و آزادی و شکوفایی دانایی هیچ نمی خواهند. آیا به زعم حکومت گران خواسته زیادی دارند؟ خواست همه کوشندگان صنفی از قوه قضاییه این است : رسول بداقی و دیگر کوشندگان صنفی را به آغوش جامعه و خانواده هایشان باز برگردانید. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تا آزادی این کوشندگان همراه و همگام کانون صنفی معلمان ایران است. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از همه سندیکاهای کارگری برادر در جهان تقاضا دارد از هرگونه تلاش برای درخواست آزادی این کوشندگان دریغ نورزند.

گسترده تر باد اتحاد کارگران و آموزگاران
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک