با فریبکاری شرکت های خلافکار آشنا شویم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت نصب نیرو ‌واقع در بوستان نیروگاه سیکل ترکیبی به سرپرستی پروژه شهبازی و با فرمنی علی رحیمی کماکان از مقررات کمپین ٢٠/١٠ سرپیچی کرده و به کارگرانش کمکی هشت میلیون، تک زن نه میلیون تومان، جوشکار شانزده میلیون، فیتر چهارده میلیون، داربست بند سیزده میلیون پرداخت می کند. در اعتصاب سال گذشته کلیه نیروهای داربست بند را تسویه داد بدون هیچ پرداختی و به زور به کلانتری کشاند تا باقی نیروها به اجبار سرخم کنند و اعتصاب بشکند. سرپرست پروژه شهبازی و فرمنش علی رحیمی نه قرارداد می بندند و نه حقوقی که طبق اداره کار اعلام شده را رعایت می کنند. هنوز بیست ده هم نشده اند. شرکت هر روز بیست نیرو می گیرد و سر دو یا سه ماه که از کارگر کار کشید با قول های بی پشتوانه که:« قرارداد باید ازتهران بیاد » سرکارگر را گرم می کنند و بعد از سه ماه نیرو ‌را ‌تسویه داده دوباره همین روند ادامه پیدا می کند.
دوستان کارگر برای کار به این شرکت دروغگو مراجعه نکنند.