*اعتراض به نام ربوده شده!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز اول تیرماه در اهواز همچنان تظاهرات ادامه دارد. در رامهرمز بازنشستگان با نوشتن نامه به نماینده شهرشان ایشان را وادار کردند تا در نامه ای به معاونت مجلس وزارت کار نامه ای نوشته و توضیح بخواهد.
در تهران طبق فراخوان داده شد جمعی از نمایندگان بازنشستگان تهرانی شامل بازنشستگان ایران خودرو، شهاب خودرو، صنعت چاپ، و دیگر واحد‌های صنعتی تهران در اقدامی موثر در مقابل کانون بازنشستگان تهران تجمع کردند که منجر به دیداری با آقای علی دهقان کیا گردیدند.آنان پیگیر مصوبه شورای عالی کار و هیات تطبیق مجلس، مبنی بر افزایش حقوق سایر سطوح یعنی ۳۸ درصد + ۵۱۵۱۶۰ تومان شدند. آقای دهقان کیا با تاکید بر اینکه حتا با ۳۷.۹۹۹ درصد هم مخالف هستند و اگر بخواهند حتا یک هزارم درصد هم کم کنند موافقت نخواهند کرد، قول دادند که تا یک هفته آینده پیگیر این موضوع بوده و به بازنشستگان پاسخ دهند. جلسه امروز به دنبال جلسه اول هفته بازنشستگان برای پیگیری افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شده بود. این بازنشستگان در این جلسه نامه ای هم نوشته و زیر آن را امضاء کرده اند که اگر پاسخ قانع کننده ای را تا یک هفته آینده نگیرند،اقدام بعدی آنها در سطح وسیعتری با بازنشستگان بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر خبر می رسد که افزایش ٥٧ درصدی هم نه تنها انجام نشده است بلکه در یک اقدام فریبکارانه در احکام بازنشستگان این ٥٧ درصد را هم شامل همسان سازی امسال نموده اند. یعنی کلاه گشادی می خواهند سر بازنشستگان بگذارند. آنچه مسلم است فرسایشی کردن مذاکرات و روند کاغذبازی بین مجلس و دولت به یک دور باطل خواهد انجامید. بازنشستگان باید از تمام توان خود برای احقاق حق استفاده کنند.