دستورات غیرقانونی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت استیم در پروژه اسلام آباد غرب به دلیل شرایط مالی نامساعد و همچنین نبود متریال و ابزار کار به دستور مستقیم مدیرعامل و مدیر پروژه اکثر نفرات را به مرخصی اجباری فرستاده اند. همچنین در رابطه با اعتراضات اعلام کرده اند وضعیت به روال ۲۴/۶ کماکان باقی و افزایش حقوق ها نیز همان چیزی است که اعمال شده( ۲۰ تا ۳۸ درصد) ضمنا روزهای تعطیلی کارگاه به علت گرد خاک یا شرایط نامساعد جوی کارکردی برای کارگران لحاظ نمیگردد. در حال حاضر از هر واحد یک نفر تا اطلاع ثانوی مشغول بکار میباشند..
این دستورات غیرقانونی برای ایجاد سود بیشتر برای شرکت و کم کردن دریافتی کارگران است تا کارگران را مجبور کنند در شرایط سخت و غیرانسانی کار کنند. طبق قانون کار روزهایی که به هر دلیلی کارگر بنا به دستور کارفرما کار نمی کند باید دستمزدش پرداخت شود.
آگاهی خود را از قوانین مربوط به مسایل کارگری بالا ببریم و به همه کارگران آموزش بدهیم.