گزارش خبرنگار پیام سندیکا

در آخرین بازدیدی که در هفته گذشته  چند تن از اعضای تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک  از پروژه پرند داشتند متاسفانه مشاهده شد که مدت 3 سال است که پروژه مسکن مهر فاز 6 بلوک های 246و 247 هیچ پیشرفت کاری نداشته است. از تحویل این دو بلوک که متعلق به کارگران فلزکارمکانیک می باشد مدت 3 سال می گذرد و به جز گرانی های هرساله و خواستن پول از اعضای این تعاونی فعالیت دیگری مشاهده نمی شود. مسکن مهری که قرار بود با 7 میلیون آورده متقاضی در 4 سال پیش به او داده شود با افزایش 300 درصدی هنوز تکمیل نگردیده و اعضای این تعاونی همچنان سرگردان هستند. البته مدیران و آقای وزیر هر از گاهی مبادرت به سخنرانی نموده و اعلام می کنند که تا آخر آذر امسال مسکن کارگران داده خواهد شد ولی اگر از سنگ حرکتی دیدی در این پروژه هم پیشرفتی خواهی دید. کارگران این تعاونی با قرض و فروش لوازم منزل تاکنون مبلغ 16 میلیون به شرکت هسا یک که یک شرکت دولتی و در اختیار وزارت دفاع است پرداخت نموده اند
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 94/5/22