داربست بندها و تست من ها در اعتصاب!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٤ تیرماه کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت IGC و آبادراهان دست به اعتصاب زدند. این کارگران در فاز ٢ پالایشگاه آبادان کار می کنند. این کارگران که شامل داربست بند و تست من ها به اضافه کمکی های خود هستند در اعتراض به اجرا نشدن قوانین کمپین ٢٠/١٠ دست به اعتصاب زدند. این کارگران در پیمانکاری های کرامت و مهدی سلحشور و پیمانکاری علوی کار می کردند.
بخشی از کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی طی اعتصاب سراسری سال گذشته موفق به تحقق کامل خواسته‌های خود نشده بودند با تأکید بر افزایش دستمزد مطابق لیست پیشنهادی خود و اجرای نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت، شروع دور جدیدی از اعتصاب در روز ۵ تیرماه را اعلام کرده‌اند.

تخلف شرکتiGc به پیمانکاری سلحشور این است که می خواهد که کار renested که شغل فیتر است را بگذارد به عهده تست من تا فیترهایش را اخراج کند. حقوق فیتر ۲۳ میلیون است و روزی ۴۰اینچ آمار میدهد در حالی که تست من حقوقش ۱۶ میلیون است. فشار آورده اند که روزی باید ۸۰ اینچ آمار بدهند با چکش کاری و تحویل نظارت یعنی ۸۰ اینچ فیتاب . ۱۶۰اینچ چکش کاری با پتک ۱۰کیلویی اگر کارگر تحویل ندهد باید اضافه کاری کند. هر کارگری هم که این ظلم را نپذیرد می گویند تسویه اش را بدهید.
به همه کارگران تست من و داربست بند اعلام می کنیم هیچکس حق ندارد به جای کارگران اعتصابی کار کند وگرنه نامش را افشا خواهیم کرد.
کارگران اعتصابی تا پذیرفته شدن خواسته هایشان در خانه بمانند. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از خواسته های به حق شما حمایت می کند.