اطلاعیه کمپین داربست بندی!

باتوجه به شرایط حاضر و تورم اقتصادی و همچنین یکسان سازی نرخ های حقوقی جدید توسط تیم مدیریتی کمپین اعم از نماینده استادکارهای محترم ، سرپرست سوپروایزرهای فرمن محترم و نمایند کمپین تهیه و تنظیم شده امیدوارم که حمایت کامل داربست بندها را داشته باشد. هیچ شخصی زیر حقوق کمپینی اعلام شده مشغول به کار نباید بشود:
🔹داربست بند در کارهای سنگین سقف و تاور ٢٥ میلیون بابت ٢٠ روز کار و ١٠ روز مرخصی
🔹داربست بند در کارهایی پایپینگی ٢٢ میلیون بابت ٢٠ روز کار و ١٠ روز مرخصی
🔹کمکی داربست بند ١٥ ملیون بابت ٢٠ روز کار ١٠ روز مرخصی

🔘 تیم مدیریت کمپین داربست بندها سال ١٤٠١

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از این اطلاعیه حمایت می کند.