اعتصاب برنده ترین سلاح طبقه کارگر!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با توجه به اعتصاب چند روزه تست من های پالایشگاه آبادان پیمانکاری کرامت سلحشور، متاسفانه اعتصاب شکن هایی به جای برادران خود سرکار رفته اند.
کرامت سلحشور گفته:« آقا من کار تست ندارم برین کار فیتر انجام بدین» کارگران هم پاسخ داده اند:«حقوق فیتری می خواهیم» ناگفته نماند که ایشان پیمانکار نیست و فقط نیرورسان هستند که از حقوق کارگران کسر می کند.
به اعتصاب شکن ها می گوییم اگر کارگاه را ترک نکنند نامشان را در گروهها و شهرشان به عنوان خائن به برادران خود پخش خواهیم کرد.

کارگران می دانند برنده ترین سلاح طبقه کارگر در مقابل ظلم کارفرمایان اعتصاب و همبستگی کارگری است.