بازداشت ها را متوقف کنید، چاره کار دادن حق معترضین است!

در روزهای اخیر بازداشت و احضار کارگران، کنشگران بازنشستگی تامین اجتماعی، آموزگاران و کوشندگان مدنی فزونی گرفته است. این بازداشت ها همانطوری که قبلن هم متذکر شده بودیم چاره کار نیست و جنبش اعتراضی را متوقف نمی کند. دستگیری ٢٧ تن از کارگران مس سونگون ورزقان در طی دو روز فعلی، احضار و تهدید بازنشستگانی که به مصوبه غیرقانونی هیات دولت اعتراض دارند، بازداشت سینماگران و زنانی که به فشارهای موجود معترض هستند چاره کار نیست.
آیا با زندانی کردن سپیده قلیان، عالیه اقدام دوست، خانه نشینی اسماعیل بخشی، پرونده سازی برای بیش از ٢٠٠ بازنشسته، در زندان نگاه داشتن اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و کانون صنفی معلمان که منجر به اعتصاب غذایشان شده است، اعتراض ها خاموشی گرفته است؟
٤٢ سال است نه تنها به خواسته های مردم پاسخ مناسب داده نشده است بلکه پشت کردن به قانون از سوی قوه مجریه خشم مردم را فزونی بخشیده است. بی تردید حق گرفتنی است و این جنبش را سر باز ایستادن نخواهد بود.
ما ضمن حمایت از خواسته های کارگران مس سونگون ورزقان، سندیکالیست های اعتصابی، بازنشستگان تامین اجتماعی، کانون صنفی معلمان خواستار آزادی هرچه سریعتر این عزیزانمان هستیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی
بازنشستگان صنعت چاپ
بازنشستگان شهاب خودرو
بازنشستگان مستقل قزوین ٢٢ تیرماه ١٤٠١