*چرا کانون بازنشستگان تهران انتخابات را لغو کرد؟

با آنکه اعتبار هیات مدیره کتنون بازنشستگان تهران سالهاست منقضی شده است و طی دو سال اخیر کرونا را بهانه عدم برگزاری انتخبات اعلام کرده اند، امسال در یک اقدام تعجب آور باز هم دست به دامن وزارت کار شده و انتخابات را لغو و به آینده ای نامعلوم احاله داده اند.
٥ سالی است که هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران رقیبی کوشا، پیگیر، و با اقتدار را در مقابل خود دیده و از آنجایی که فکر می کرد این رقیب را می توان تطمیع و یا با معرفی اینان به عناصر اطلاعاتی، از میدان بدر کرد. حال متوجه شده این رقیب نه تنها خریدنی نیست بلکه از پا افتادنی هم نیست و میدان را از دست این افراد چسبیده به صندلی های کانون بیرون آورده است. این کوشندگان با نامه نگاری های پی در پی و حفاظت و مراقبت از دستاوردهای پدران بازنشسته و حضور در میدان مطالباتی نشان داده اند که کارایی لازم را برای تصدی امور کانون تهران دارند و با حضور خود در هیات مدیره دست نابکار سودجویان را قطع و حرام خورها را رسوا خواهند کرد. بطور مثال در مورد فروش بانک رفاه با امضای چند هزار نفری این حرکت ضد کارگری را خنثا کردند و یا در بحث خلع ید از عنصر بی عرضه ای چون علی اصغر بیات بیش از ١٠٠٠ امضا جمع آوری کردند. همچنین در اعتراضات میدانی چه در مقابل مجلس و چه در مقابل وزارت کار با آنکه بارها احضار شده اند اما از میدان بیرون نمی روند. در جلسه ای که با علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان در سال ١٣٩٩ در محل کانون تهران این گروه از بازنشستگان داشتند، آنچنان بیات را تحت فشار قرار دادند که هنوز از جلسه بیرون نیامده بودند که به پلیس امنیت احضار شدند. اما کار را زمین نگذاشته و از همسان سازی و درمان شایسته و ارتقا مستمری ها دفاع کردند که منجر به همسان سازی سال ١٣٩٩ گردید. هر چند این همسان سازی ناقص انجام شد اما به هر حال بخش کوچکی از فاصله معیشت با تورم کم شد. کاری که هیچگاه از هیات مدیره های بی خاصیت کانون ها سر نزده است.
امسال با مصوبه غیرقانونی دولت این گروه از بازنشستگان که می دانستند هیات مدیره های بی خاصیت عرضه لغو این مصوبه را ندارند با نامه نگاری، تحت فشار گزاردن نماینده های مجلس در شهرهای گوناگون، تجمع و باز خواست مرتب از هیات مدیره کانون ها، چالشی را آغاز کرده اند که بی تردید پیروز میدان، هیات مدیره های بی عرضه نخواهند بود. این در حالی است که علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان جیک نمی زند و کانون های استانی هم روزه سکوت گرفته اند. با این وجود بازنشستگان مستقل کار را رها نکرده همچنان در میدان بازخواست از دولت، مجلس، و کانون ها مانده اند.
با این روند هیات مدیره کانون بی خاصیت تهران خود را بازنده این انتخابات دید. از پاره کردن پوسترهای این تلاشگران تا اعزام فحاشان و حتا آقایان دو تن از اعضای هیات مدیره کانون به بازنشستگان مستقل امر کردند که: «تبلیغات در مقابل کاانون نکنید»، روی گردان نبودند.
به هر حال آنچه بی تردید رخ خواهد داد پایین کشیدن هیات مدیره های بی خاصیت چه در تهران و چه در شهرهای دیگر اتفاق خواهد افتاد. شعار نسل جدید بازنشستگان : ١- سطح سواد حداقل دیپلم ٢- دوره نمایندگی نباید مادام العمر باشد و دو دوره کافیست.
نسل جدید بازنشستگان هم باسواد هستند و هم شجاع و هم حقوق خود را به خوبی می شناسند و نخواهند گذاشت سفره هایشان بازیچه افراد بی عرضه و مصوبه های غیرقانونی شود.