تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بازنشستگان دزفولی بعد از آنکه هیچ کسی برای پاسخگویی به خواسته هایشان حضور پیدا نکرد به دفتر ریاست تامین اجتماعی دزفول رفته و ندای حق طلبانه خود را اینچنین سر دادند