مقایسه عملکرد مدیریت و کارگران در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مقایسه عملکرد مدیریت و کارگران ذوب آهنی نشان دهنده سطح بهره وری هر کدام در ذوب آهن فقط طی یکماه تیرماه است. به این فعالیت ها نظری بیندازیم و قضاوت کنیم.
الف) عملکرد کارگران
1-لوکوموتیو آلمانی شماره 02 پس از تعمیرات و بازسازی توسط کارگران به ناوگان ریلی ذوب آهن پیوست
2-مالتی پلکسر الکترونیکی دستگاه ادی کارنت در واحد تستر سنتر خط تولید ریل نورد 650 توسط کارگران بومی سازی شد
3-تعمیرات واحد B نیروگاه توازن ذوب آهن. با این تعمیر تولید لحظه ای از حدود 37 مگاوات به 47 مگاوات افزایش یافت
4- تعمیر اساسی دستگاه کپه کن (اشتابل) شماره 3 واحد بهره برداری مدیریت الگومراسیون توسط کارگران انجام شد.
تمامی موارد گفته شده باعث صرفه جویی های نجومی در ذوب آهن گردیده است

ب) عملکرد مدیریت
شیر توزیعی بین کارگران از کیفیت و سلامت برخوردار نیست.