شرکت های بدحساب را به ما معرفی کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت روژین صنعت پیمانکاری گلزاری مخازن سبز سایت دو پتروشیمی بوشهر بیمه ٩٠ کارگر خود را از اردیبهشت تاکنون هنوز به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.

پیمانکاری که نمی تواند بیمه کارگرش را به تامین اجتماعی بعد از ٤ ماه پرداخت کند همان بهتر که از پروژه اخراج گردد.

به اطلاع کارگران پروژه ای می رسانیم که این موضوع به مسوولین منطقه ویژه اطلاع رسانی شده و توسط نماینده کارگران پروژه ای آقای گیلانی نژاد پیگیری خواهد شد.

دوستان کارگر می توانند مشکلات شرکت شان را با ما در میان بگذارند تا توسط نماینده تان پیگیری شود