اعتصاب در آبادراهان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از بدنام ترین شرکت های پیمانکاری، شرکت آبادراهان در عسلویه است که از سوی سندیکا تحریم کارگری گردیده است.

امروز جمعه ٤ شهریور این شرکت به دلیل پرداخت نکردن حقوق کارگران از اردیبهشت تاکنون و ندادن لیست بیمه این ماه ها به تامین اجتماعی کارگرانش دست به اعتصاب زده و از ورود و خروج به شرکت با بستن درب های پروژه ممانعت به عمل آوردند.

کارگران می گویند تا پرداخت حقوق و بیمه در اعتصاب خواهند ماند.