ایران خودرو و مسایل رفاهی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بالاخره مدیریت به حوزه مسایل رفاهی ورود کرد. با توجه به گزارش های ما در طول ٢ سال مبنی بر بی کیفیت بودن غذا، کولردار نبودن سرویس ها، وضعیت سخت و زیان آور کارگران پیمانکاری های ایران خودرو، سرگردانی کارگران بازنشسته به لحاظ پرداخت نشدن ٤ درصد سخت و زیان آور شان خوشبختانه مدیریت در رابطه با بخشی از این مسایل وارد عمل شد.

بررسی وضعیت ایاب و ذهاب و امکانات کارکنان و از سرویس های سطح شــرکت بازدید کرده و از آشپزخانه و روند ارایه خدمات به کارکنان از نزدیک با خبر شدند. آقای زفرقندی با تاکید بر طبخ غذای کارکنان با کیفیت مطلوب و رعایت نکات بهداشتی در فرآیند طبخ، در رابطه با سرویس های حمل و نقل افزایش بهبود ۳۴ درصدی را اعلام داشتند.

اینکه با نظارت هفتگی ایشان بهبود ٣٤ درصدی اتفاق افتاده دانسته می شود که سرویس ها چقدر وضعیت خرابی داشتند. در مورد غذا باز هم می گوییم تا زمانی که دست پیمانکار است این پیمانکاران وظیفه خود می دانند که تا می توانند از کیفیت غذا زده تا سود بیشتری ببرند، پس باید آشپزخانه دوباره زیر پوشش کارخانه قرار بگیرد تا طبق نظر ایران خودرو غذای خوب و با کیفیت به کارگران داده شود.