چه کسی پاسخگوست؟!

محیط زیستی که بازیچه سود ورزی شرکت های پتروشیمی بوشهر شده است. (همراه با فیلم)