وضعیت در خوابگاههای پیمانکاری شیران ساویس پتروشیمی انتخاب در عسلویه