گزارشی از کمپ پیمانکاری شیرانی

این گزارشی از وضعیت بسیار تاگواری است که کارگران در این کمپ بسر میبرند.