گزارش از سایت ١ پتروشیمی بوشهر!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، سایت ١ پتروشیمی بوشهر از لحاظ پرداخت حقوق و بیمه وضعیت افتضاحی دارد. در حال حاضر شرکت استیم هنوز حقوق و بیمه تیرماه کارگرانش را نداده است.

شرکت های خلافکار دیگری که قبلن گزارش شان را داده ایم به این قرار هستند:

شرکت روژین صنعت، شرکت کیسون، شرکت جهان پارس، شرکت ستاره تاراز، شرکت ماشین سازی اراک. در شرکت ستاره تاراز بیش از ٣ ماه است که بیمه کارگران رد نشده و سابقه کارگران سوخت خواهد شد.