مشکلات کارگران ذوب آهنی و مدیریت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه بیش از ٥٠ سال از عمر کارخانه ذوب آهن می گذرد اما هنوز مدیریت نتوانسته تشخیص بدهد که چه مشاغلی سخت و زیان آور برای کارگران می باشد تا آنان را در لیست این مشاغل قرار دهد. در هفته جاری شورای معاونین ذوب آهن در جلساتشان به این امور پرداخته اند. آیا خنده دار نیست که بعد از ٥٠ سال هنوز مدیریت نمی تواند تشخیص بدهد که چه شغلی سخت و زیان آور است؟ و یا آزمایشات سالیانه طب کار کارکنان را برنامه ریزی کند؟ و یا برای تامین وسایل ایمنی و بهداشتی کارکنان، باید انبارداران از مدتها قبل از تمام شدن وسایل اقدام به خرید این وسایل کنند تا کارگران بدون وسایل ایمنی سرکار نروند؟

مدیریت ذوب آهن نمی خواهد از سود خود برای این مسایل اقدام کند.

کارگران ذوب آهنی خود باید از طریق نمایندگانشان به این امور رسیدگی و برای یک بار موضوع را فیصله بدهند