جزییات 7 مکاتبه رسمی ایران با بانک جهانی

نقل از روزنامه روژان 2شهریور

معاون وزیر اقتصاد از انجام 7 مکاتبه رسمی با بانک جهانی برای بهبود رتبه کسب و کار خبر داد و رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت.دولت ایران از قبول بهبود وضعیت دسترسی به مجوزهای برق و کاهش زمان – مجوز آب ،اصلاحات مجوز ساخت و ساز و حمایت از سهامداران خرد ….توسط بانک جهانی خبرداد. معاون وزیر گفت : کمک هایی برای باز پرداخت بدهی بدهکاران ارزی به بانک ها صورت گرفته است که در حال حاضر تسویه ها در حال انجام است و این باعث خواهد شد که بانک ها به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنند.

دوستان کارگر، معنای خبر بالا این است که سرمایه داری توانسته با نفوذ در دولت و اجرای سیاست های ضد کارگری خود با بانک جهانی از پولهای بلوکه شده ایران که متعلق به مردم و طبقه زحمتکش است بدهی سرمایه دارانی چون بابک زنجانی ها پرداخت کند.تا در آینده آنان ثروت بیشتری از کارگران دزدیده به خارج ببرند و دشمنان ملت ایران را تقویت پولی کنند. سیاست های بانک جهانی در کشوری مانند یونان باعث شده که بیکاری و گرسنگی در این کشورافزایش پیدا کند و زحمتکشان این کشور متحمل اصلی بدهی به بانک جهانی باشند. از جمله خواسته های بانک جهانی از ایران درهم شکستن سندیکاهای کارگری به عنوان نمایندگان واقعی کارگران در مقابل دستورات ضد انسانی بانک جهانی است. همچنین محو کردن قانون کار، قانون 8 ساعت کار، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی،طبقه بندی مشاغل، حداقل دستمزد می باشد. وابسته نمودن صنایع کشور به سرمایه داری خارجی و چپاول ثروت ملی ایرانیان ( نفت ) از دیگر خواسته های بانک اهریمنی پول است.