ماه مهر، ماه عشق به انسانیت و ایثار و دانش، شادباش!

آنکه او امروز در بند شماست

در غم فردای فرزند شماست

در آغاز سال تحصیلی، آموزگاران در بندمان را از یاد نبریم که به جامعه و فرزندان ایران زمین درس شجاعت، انسانیت و عقلانیت دادند.

درود‌ بر‌ اسماعیل عبدی، رسول‌ بداقی‌، جعفر ابراهیمی، هاشم خواستار، محمد حبیبی، مهدی فتحی که‌ دیوارهای‌ زندان، از‌ زندانی کردنشان‌ شرم‌ دارد.

از یاد نبریم دختر دلیرمان سپیده قلیان، زن مبارزه و سپید موی ما رفیق کارگران عالیه اقدام دوست که در اعتصاب سال ١٣٩٩ کارگران پروژه ای یار و یاور اعضای سندیکا بودند. همچنین دو کنشگر سندیکایی رضا شهابی و حسن سعیدی که برای بهتر شدن زندگی کارگران، در بند هستند.

و دیگر خواهران و برادرانی که برای اعتلای ایرانی سربلند جوانی شان را در حصارهای زندان می گذرانند.

در‌ سال تحصیلی‌ جدید‌، حمایت‌ بی‌دریغ‌ خودمان را‌ از‌ کلیه‌ کارگران زندانی، آموزگاران، کنشگران مدنی ‌اعلام‌ کرده و بی‌گناهی‌ زندانیان اعتراضات کنونی را فریاد می زنیم و برای آزادی بی قید و شرط شان همه شان می کوشیم.

به فرزندانمان خواهیم آموخت شجاعت، آزادگی و عدالت خواهی درس اول زندگی شرافتمندانه است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

اول مهرماه ١٤٠١