تغییر در راه است!

بازداشت دانش آموزان، زندانی کردن دانشجویان، کشتن جوانان، به اسارت گرفتن مردم معترض، هدف گلوله قراردادن کودکان و نوجوانان، بستن دهان افراد خوشنام و محبوب و … پیام آشکاری دارد: حاکمان حرفی برای گفتن ندارند.

خیزش کارگران پروژه ای نفت در عسلویه و در اعتراض به عقب افتادن دستمزدها که منجر به اعتصابی ٣ روزه برای جلوگیری از بی قانونی های پیمانکاران مافیایی و دخالت های بیجای عناصر غیرنفتی در حق خواهی ها رویداد و سپس همگامی با آنچه در جامعه می گذرد و راهپیمایی در فاز ١٤ و سایت ١ و ٢ پتروشیمی بوشهر، نوید تازه ای به جنبش آزادی خواهی داد. جنبش زیر پوست جامعه جریان دارد و به پیش می رود.

اینکه جنبش آزادیخواهی در میان نسلی جوان و نوجوان ریشه کرده است نشانگر درک آزادی در میان این اقشار به مدد رسانه های مجازی است.

بستری که سیاست های نئولیبرالیستی برای ویران کردن اقتصاد و جامعه در کشور ایجاد کرده است نتیجه اش رویدادهای یک ماهه اخیر است. این رویدادهااتفاقى نیست بلکه نتيجه طبیعی در پیش گرفتن چنين سیاست هايى می باشد.

نمی توان قدرت خرید مردم را با یک تصمیم ٤ برابر کاهش داد و زیر خط فقر و فلاکت برد و گرسنگی به مردم داد و منتظر این گونه اتفاقات نبود. نمی توان تحصیل را طبقاتی کرد و دانشجو و دانش آموز معترض را در خیابان ندید. نمی توان بیکاری را که محصول سیاست خصوصی سازی و رانت خواری است را بر جامعه تحمیل کرد و اعتراض مردم را انتظار نداشت. نمی توان زنان را تحقیر کرد، شان انسانی شان را منکر شد و توقع داشت که زنان آرام بنشینند. توهین به مردم و شعورشان را در صدا و سیما رواج داد و حرف های سخیف زد و فکر کرد که مردم دم فرو می بندند.

تغییر در راه است، چرا که جامعه و اجزایش تغییر کرده اند. کارگر، دانشجو، آموزگار، دانش آموز، هنرمند، روشنفکران، همگی با هم گامی به جلو برداشته اند.

برای رشد و تعمیق این تغییر باید منسجم شد و تشکل های مناسب ایجاد کرد. از ایجاد شوراهای محلات تا استفاده از تشکل های موجود همچون سندیکاهای کارگری، تشکل های زنان، سازمان های دانشجویی. باید از این تشکل های آماده بهره برد و به آنها پیوست و قوی ترشان کرد.

حتا اگر این جنبش سرکوب هم شود، باز هم تغییر در راه است و باید به آن انسجام داد و منسجم تر به آن پیوست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران/ بازنشستگان سندیکای کارگران بافنده سوزنی/ بازنشستگان فلزکارمکانیک/ بازنشستگان صنعت چاپ/ بازنشستگان شهاب خودرو/ بازنشستگان مستقل قزوین/ بازنشستگان مستقل رامهرمز/ بازنشستگان مستقل بابل

٢٥ مهرماه ١٤٠١