از کارگران بازداشتی پروژه ای چه خبر؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اظهارات کارگران مستقر در پتروشیمی بوشهر، به جز ٢ نفر همگی کارگران بازداشتی سایت های ١ و ٢ پتروشیمی بوشهر آزاد شده و به همت دوستانشان به سرکارهای خود بازگشته اند. بخشی از این کارگران بازداشتی در همان روزهای نخست بازداشت و جمعی هم در چند روزه اخیر با وثیقه آزاد شده به سرکار خود بازگشتند.

در همین حال پیمانکاران قول اکید داده اند که هر ماهه بین بیستم تا سی ام هر ماه حقوق کارگران تسویه شده و عقب نیفتد.

امیدواریم دیگر کارگران پروژه ای بازداشتی هم با تلاش مدیران پتروشیمی بوشهر هرچه زودتر آزاد شوند.