زندان و تبعید هم چاره کار نیست!

با اعلام احکام ظالمانه علیه کوشندگان سندیکای کارگران شرکت واحد و کوشندگان عضو شورای فرهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران آنچه به عقب بر نخواهد گشت فروکش فعالیت های سندیکایی است. محمد حبیبی به ۳ سال و هفت ماه حبس، جعفر ابراهیمی به ۴ سال و ۶ ماه حبس و رسول بداقی به ۴ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده اند. هر سه معلم عضو شورای فرهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران هستند که نقش فعالی در اعتراضات سراسری ایران بر عده دارد.

در اطلاعیه سندیکای برادر، سندیکای کارگران شرکت واحد چنین آمده است:« سندیکای کارگران شرکت واحد احکام‌ظالمانه شش سال حبس تعزیری و دو سال تبعید ‌و ممنوعیت فعالیت علیه کارگران زندانی رضا شهابی و‌ حسن سعیدی را شدیدا محکوم می کند. این فعالین شناخته شده ی سندیکای کارگران شرکت واحد هیچ جرمی جز حمایت از حقوق ابتدایی و بدیهی کارگران و فعالیت علنی سندیکایی مرتکب نشده اند و همکاران ما باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.»

اگر امروز خروشی در جامعه پدید آمده است حاصل رنج ها، مرارت ها، زندانی کشیدن ها و ضرب و شتم کنشگران سندیکایی است که در بدترین شرایط جامعه در سالهای ١٣٨٤ به بعد سکوت جامعه را شکستند و ندای حق خواهی سر دادند.

امروز این احکام هم نمی تواند نه جامعه را مرعوب کند و نه سندیکالیست ها را. شهابی، بداقی، سعیدی، حبیبی و ابراهیمی تنها نیستند، جنبش کارگری و جامعه ایران از این فرزندان خود حمایت بی دریغ خواهد کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

اول آبان ١٤٠١