کارگران ایران خودرویی سرگردان دروغگویی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بعد از اعتصابات سال گذشته در ایران خودرو تهران و تبریز مدیرعامل وقت قول داد تا چند ماه دیگر طبقه بندی مشاغل در این کارخانه ها اجرایی خواهد شد. بیش از ١٠ ماه است که مدیران ایران خودرو قول همان چند ماه دیگر را تکرار می کنند ولی از طبقه بندی مشاغل خبری نیست.

یک کارگر ایران خودرویی متخصص با ٢٠ سال سابقه و ١٠٠ ساعت اضافه کاری و شیفت ماندن مرتب دستمزدی در حدود ١٨ میلیون تومان می گیرد که با کسر ١٠٠ ساعت اضافه کاری و مزایا و سختی کار و شیفت ها، پایه حقوقی در حدود ٨ میلیون تومان می شود. یعنی ٢٠ سال کار کنی و لیسانس داشته باشی و دوره دیده هم باشی برای ٨ ساعت کار ٨ میلیون در ایران خودرو خواهی گرفت.

یکی از دلایل عدم طبقه بندی مشاغل این است که چنانچه طبقه بندی مشاغل در ایران خودرو صورت بگیرد آن هم بعد از ٨ سال بی تردید حداقل حقوق کارگران ٢ برابر خواهد شد و دیگر نمی توان حقوق های نجومی به مدیران بی عرضه داد.